26.09.2021

Съобщение

ОИК СТРАЖИЦА УВЕДОМЯВА, ЧЕ СПИСЪК НА СЕКЦИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ ТУК

25.09.2021

ОДОБРЕНИЕ НА ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧЕН ИЗБОРА ЗА КМЕТ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА, НАСРОЧЕН НА 03.10.2021 Г.

22.09.2021

Съобщение

ОИК СТРАЖИЦА УВЕДОМЯВА, ЧE обучението на секционните избирателни комисии ще се проведе на 27.09.2021 г. в Лятно кино „Рачко Ябанджиев“, намиращо се в гр. Стражица, ул.”Сава Цонев” № 2.

Членовете на:  

 • Секция № 04 31 00 008 - с. Балканци,
 • Секция № 04 31 00 011 – с. Владислав,
 • Секция № 04 31 00 012 – с. Горски Сеновец,
 • Секция № 04 31 00 018 – с. Кавлак и село Любенци,
 • Секция № 04 31 00 019 – с. Лозен,
 • Секция № 04 31 00 020 – с. Мирово,
 • Секция № 04 31 00 021 – с. Николаево,
 • Секция № 04 31 00 022 – с. Нова Върбовка,
 • Секция № 04 31 00 023 – с. Ново Градище,

в, които се гласува с хартиени бюлетини следва да се явят в 10:00 часа.

Членовете на:

 • Секция № 04 31 00 001 – първа гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 002 – втора гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 003 – трета гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 004 – четвърта гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 005 – пета гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 006 – с. Асеново,
 • Секция № 04 31 00 007 – с. Бряговица,
 • Секция № 04 31 00 009 – с. Благоево,
 • Секция № 04 31 00 010 – с. Виноград,
 • Секция № 04 31 00 013 – първа с. Камен,
 • Секция № 04 31 00 014 – втора с. Камен,
 • Секция № 04 31 00 015 – първа с. Кесарево,
 • Секция № 04 31 00 016 – втора с. Кесарево,
 • Секция № 04 31 00 026 – с. Сушица,
 • Секция № 04 31 00 030 – с. Царски извор

в, които се гласува със специализирани устройства за машинно гласуване следва да се явят в 11:00 часа.

17.09.2021

Съобщение

Общинска избирателна комися съобщава мерките, позволяващи на хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Община Стражица, както следва: 

1. Избирателна секция № 04 31 00 003, находяща се в СУ „А. Каралийчев”, за секция, в която при поискване могат да гласуват избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

2. Пред избирателната секция да се постави временна обозначителна табела и международния знак „Инвалид”.

3. В селата, в които избирателната секция е единствена секция и се помещава на етаж над приземния или е със стълбище, кметовете и кметските наместници осигуряват помощ за достъп на избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

4. Информация за осигуряване на транспорт за придвижване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването се приема на дежурни телефони от 8.30-12.00 и от 13.30 – 17.00 часа в работните дни на администрацията в селата и в град Стражица, а в изборния ден – от 07.00 до 18.00 ч., както следва:

 • Асеново – 06165 4620; 0878 96 14 26
 • Балканци – 061607 320; 0879118806
 • Благоево – 06169 22-200886739423
 • Бряговица – 06164 22-20; 0879 11 88 21
 • Виноград – 06166 26-21;0988850238
 • Владислав – 0616062-20; 0887735866
 • Горски Сеновец –061608 320; 0887735866
 • Кавлак – 06161 4343
 • Камен –06163 24-02; 0898926501
 • Кесарево –06167 24-16; 0879 11 88 01
 • Лозен – 061603 220; 0886739417
 • Мирово – 0878 96 14 19; 0886739449
 • Нова Върбовка – 06163 20-50; 0885411300
 • Ново Градище – 0878 96 14 50
 • Николаево – 06163 24 78; 0879 11 88 19
 • Сушица – 06168 2620; 0884583171
 • Царски извор – 061602 239; 0897419615
 • Стражица – 06161 43-00; 06161 43-43

5. В двора на СУ ”Ангел Каралийчев”, където се помещава секция № 04 31 00 003, определена за гласуване от избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, да се постави знак, даващ право на влизане и паркиране на автомобилите на избирателите.

6. Поставените кабини за гласуване и прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

14.09.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че регистрирането на застъпници в общинската избирателна комисия се извършва до изборния ден 02 октомври 2021 г. включително до 17:00 ч.

Регистрирането на застъпници се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. Заявление за регистрация на застъпници Приложение № 72-МИ-НЧ от изборни книжа.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен и на технически носител в ексел формат. Списъкът на технически носител може да изтеглите от ТУК.

       2. Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници  Приложение № 74-МИ-НЧ от изборните книжа.

       3. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите /24 бр./ на територията на община Стражица.

14.09.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции /24 бр./ на територията на община Стражица. Всяка партия, коалиция, или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 02 октомври 2021 г. включително на Общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва  и предава от представляващото инициативния комитет лице.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Таблица за упълномощените представители може да изтеглите от ТУК

27.08.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че крайния срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичен избор за кмет на община Стражица на 03 октомври 2021 г. е 17:00 часа на 02.09.2021 г.

Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в ОИК-Стражица, от 9:00 до 17:00 часа.

Документи, които следва да се представят са:

 ЗА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 1. Заявление- Приложение №42-МИ-НЧ от изборните книжа;
 2. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;
 3. Пълномощно на лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

ЗА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

 1. Заявление Приложение №43-МИ-НЧ от изборните книжа;
 1. Решение в оригинал за образуване на местната коалиция;
 1. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 1. Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 1. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 1. Удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;
 1. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

ЗА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 1. Заявление  Приложение №52 -МИ-НЧ от изборните книжа;
 2. Решение за създаване на инициативния комитет;
 3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 4. Декларация Приложение №53-МИ-НЧ от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК.
 5. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Приложими Решения № 1844-МИ от 21 юли 2020 г. и № 1845-МИ от 21 юли 2020 г. на ЦИК.

24.08.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че адрес на комисията е гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5/сградата на общинска администрация/, ет.3, стая 311;

Приемно време на комисията всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

Календар

Решения

 • № 27-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

 • № 26-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

 • № 25-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

всички решения