31.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица напомня, че всички издадени удостоверения на членове на СИК важат и за втори тур на местните избори, насрочени на 03.11.2019 г.

Издадените удостоверения на застъпници на кандидати, участващи във втори тур, също запазват своята валидност.

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че в изборния ден приема сигнали за нарушения на изборния процес на телефон 0879114620. 

15.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

ОИК СТРАЖИЦА УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.10.2019 Г. /ВТОРНИК/ ОТ 10:00 ЧАСА В ЗИМНО КИНО, НАМИРАЩО СЕ В ГР. СТРАЖИЦА, УЛ. "САВА ЦОНЕВ" № 13. 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В 9:30 ЧАСА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ.

 

 

 

13.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комися съобщава мерките, позволяващи на хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Община Стражица, както следва:

1. Избирателна секция № 04 31 00 003, находяща се в СУ "Ангел каралийчев за секция, в която при поискване могат да гласуват избиратели от гр. Стражица с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или друго увреждане.

2. Пред избирателната секция ще бъде поставeна временна обозначителна табела и международния знак „Инвалид”.

3. В селата, в които избирателната секция е единствена секция и се помещава на етаж над приземния или е със стълбище, кметовете, Врид кметовете и кметските наместници осигуряват помощ за достъп на избиралите с увредено зрение или със затруднения в придвижване.

4. Информация за осигуряване па транспорт за придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се приема на дежурни телефони от 8.00-12.00 и от 13.30 — 17.00 часа в работните дни на администрацията в селата и в град Страница, а в изборния ден — от 07 до 18.00 ч., както следва:

-     Асеново — 06165 4620; 0878 96 14 26

-     Балканци— 061607 320; 0878 96 14 25

-     Благоево — 06169 22-20; 0889434773

-    Бряговица - 06164 22-20: 08791188021

-    Виноград — 06166 26-21;0878 96 14 23

-    Владислав — 0616062-20; 0878961421

-    Горски Сеновец —061608 320

-    Кавлак —0878414438

-    Камен —06163 24-02; 0895734500

-    Кесарево —06167 24-16; 0879 11 88 01

-    Лозен — 061603 220; 0878961437

-    Mиpoвo — 0879 54 02 70; 0878 96 14 19

-    Нова Върбовка — 06163 20-50; 0879 98 55 30

-    Ново Градище — 0879 53 59 04; 0878 96 14 50

-    Николаево — 06163 24 78; 0879 11 88 19

-    Сушица — 06168 2620; 0878 96 14 35

-   Царски извор — 061602 239; 0878 96 14 33

-   Стражица —06161 43-00; 06ï61 43-43

5. В двора на СУ ”Ангел Каралийчев”, където се помещава секция № 04 31 00 003, определена за гласуване от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се поставя знак, даващ право на влизане и паркиране на автомобилите на избирателите.

 

 

 

 

08.10.2019

Одобрени предпечатни образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Стражица

01.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че регистрирането на застъпници в общинската избирателна комисия се извършва до изборния ден 26 октомври 2019 г. до 17:00 ч.

Регистрирането на застъпници се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. Заявление за регистрация на застъпници Приложение № 73-МИ от изборни книжа.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен и на технически носител в ексел формат. Списъкът на технически носител може да изтеглите от ТУК.

 1. Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници Приложение № 75 от изборните книжа.
 1. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция не може да надвишава броя на секциите /24/ на територията на община Стражица.

01.10.2019

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва  и предава от представляващото инициативния комитет лице.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Таблица за упълномощените предтсвители може да изтеглите от ТУК

16.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че регистрирането на кандидатските листи в общинската избирателна комисия се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. Предложение от партията/коалицията:

  Приложение № 62-МИ от изборните книжа – за общински съветници;

  Приложение № 63-МИ от изборните книжа – за кмет на община/кметство;

Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат, като изискването да е на технически носител се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Предложение за регистрация в ексел формат;

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кмет на кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата;

2.  Заявление-декларация от всеки един от кандидатите /Приложение № 65 от изборните книжа/.

     - копие от личната карта или личния паспорт на кандидата;

3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/ пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

 

 

15.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА

ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В

ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ

НА 27 ОКТОМВРИ 2019г.

1. Общинската избирателна комисия(ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници за кметове на 27 октомври 2019г.

2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс(ИК).Законът за защита на личните данни(ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които  гарантират сигурността на обработването на лични данни.

4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници за кметове на 27 октомври 2019г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.

5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.

6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:

-регистрация на партии , коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;

-приемане на списъци на избирателите , подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;

-регистрация на кандидатските листи на партии ,коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;

-назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

-издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите ,местните коалиции и инициативните комитети;

-приемане и работа с  избирателни списъци;

-приемане и обработване на жалби и сигнали;

-вписване на имената и ЕГН на лицата ,получили копие от протокола на ОИК;

-вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии ,коалиции, местни коалиции  и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.

7. Субекти на лични данни са: избирателите ,членовете на СИК, застъпниците представителите на партиите ,коалициите, местните коалиции  и инициативните комитети и кандидатите.

8. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите ,коалициите и инициативните комитети ,като заличава съответните лични данни.

9. Забрани:

9.1. Забранява се използването на лични данни ,събирани ,обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК ,за цели ,различни от тези ,определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането ,сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на ОИК ,извън случаите ,определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да било начин лични данни ,до които са имали достъп ,във връзка с изборния процес.

10. Застъпниците ,наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции  и инициативните комитети , и кандидатите ,нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.

11. Нарушения на сигурността на личните данни е всяко действие на обработване на лични данни ,извън целите ,реда, условията и начините на обработване ,посочени в ИК.

12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected]. Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

 

Информационен лист относно обработването от

ОИК на лични данни в изборите

 

            1. ОИК № 0431,с адрес гр. Стражица, ул. Дончо Узунов № 5, ет. 3 е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията ,определени в Изборния кодекс(ИК),  Законът за защита на личните данни(ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

            2. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели ,членове на СИК, застъпници и представители на партии ,местни коалиции ,коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия ,предвидени в ИК.

            3. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След  предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.

            4. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.

            5. Субектите на лични данни имат право на информация ,достъп или корекция на личните данни ,които се отнасят до тях.

            6. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни ,субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен  съд.

            7. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

            8. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл  [email protected]

12.09.2019

Съобщение

Във връзка с постъпило писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.19 на ЦИК, Ви уведомяваме следното:

Партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, могат да подават заявления за регистрация в ОИК за участие в изборите и преди датата на получаване в ОИК на списъка на регистрираните в ЦИК партии и коалиции (по Хронограма на ЦИК – 12 септември 2019 г.).

11.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че регистрацията на кандидатските листи за общински съветници в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя на хартиен и на технически носител в ексел формат. В тази връзка ОИК предлага образец на предложение в ексел формат.

Предложение за регистрация

04.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че адрес на комисията е гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5/сградата на общинска администрация/, ет.3, стая 311;

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 122-МИ / 16.07.2021

  относно: уведомяване на Централната избирателна комисия

 • № 121-МИ / 16.07.2021

  относно: заявление от Румен Стефанов Павлов с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на Община Стражица

 • № 120-МИ / 13.11.2019

  относно: обявяване на Васко Маринов Стоянов за избран общински съветник

всички решения