31.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица напомня, че всички издадени удостоверения на членове на СИК важат и за втори тур на местните избори, насрочен на 05.11.2023 г.

Издадените удостоверения на застъпници на кандидати, участващи във втори тур, също запазват своята валидност.

19.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комися съобщава, че обучението на секционните избирателни комисии ще се проведе на 24.10.2023 г. от 10:00 ч. в Зимно кино, намиращо се в гр. Стражица, ул.”Сава Цонев” № 13.

Членовете на СИК следва да се явят в 9:30 часа за регистрация.

14.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции /24 бр./ на територията на Община Стражица. 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител и технически носител в excel формат /Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК/ с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъците се номерират съобразно последователността на вписване на представителите. Списъците се подписват и предават до 17:00 часа на 28 октомври 2023 г. включително на Общинската избирателна комисия от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния или от изрично упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Таблица в excel формат за упълномощените представители може да изтеглите от  ТУК

10.10.2023

Съобщение

05.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че регистрирането на застъпници в общинската избирателна комисия се извършва до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. включително.

Регистрирането на застъпници се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. Заявление за регистрация на застъпници Приложение № 72-МИ от изборни книжа;

Към заявлението ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се представя списък на хартиен и на технически носител в ексел формат. Списъкът на технически носител може да изтеглите от ТУК.

 1. Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа.
 2. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите /24 бр./ на територията на община Стражица.

Приложимо РЕШЕНИЕ № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК.

16.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че регистрирането на кандидатските листи в общинската избирателна комисия се извършва от 19 септември до 17:00 часа на 26 септември 2023 г. включително.

Документи, които следва да се представят са:

 1. Предложение от партията/коалицията
 • Приложение № 51-МИ от изборните книжа за регистрация на кандидатска листа за общински съветници;
 • Приложение № 52-МИ от изборните книжа за регистрация на кандидатска листа за кмет на община/кмет на кметство;
 • За инициативни комитети: Приложение № 53-МИ от изборните книжа за регистрация на независим кандидат;

* за всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно предложение.

За изборите за кмет на кметство се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата.

 1. Заявление-декларация от всеки един от кандидатите Приложение № 54-МИ от изборните книжа;
 1. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕКСЕЛ ФОРМАТ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

14.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на територията на община Стражица в 13 населени места/села/ ще се проведат избори за кметове на кметства на 29 октомври 2023 година,  както следва:

 • Кметство с. Асеново
 • Кметство с. Благоево
 • Кметство с. Бряговица
 • Кметство с. Виноград
 • Кметство с. Владислав
 • Кметство с. Горски Сеновец
 • Кметство с. Камен
 • Кметство с. Кесарево
 • Кметство с. Лозен
 • Кметство с. Мирово
 • Кметство с. Нова Върбовка
 • Кметство с. Сушица
 • Кметство с. Царски извор
09.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че крайния срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е до 17:00 часа на 18.09.2023 г.

Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в ОИК-Стражица, от 9:00 до 17:00 часа.

Документи, които следва да се представят са:

ЗА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 1. Заявление- Приложение № 32-МИ от изборните книжа;
 2. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;
 3. Пълномощно на лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

* за всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление.

За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

ЗА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

 1. Заявление- Приложение № 33-МИ от изборните книжа;
 2. Решение в оригинал за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава;
 3. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 4. Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 5. Удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2 ИК, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания;
 7. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция.

* за всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление.

За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

ЗА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 1. Заявление-Приложение № 42-МИ от изборните книжа;
 2. Решение за създаване на инициативния комитет, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява, за издигането на кой независим кандидат се отнася и за кой вид избор се създава;
 3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 4. Декларация-Приложение № 44-МИ от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК.
 5. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 Приложими Решения № 2218 –МИ от 05.09.2023 г. и № 2121-МИ 29.09.2023 г. на ЦИК

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

17.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комися съобщава, че мерките позволяващи на хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден са оповестени в Заповед № 1790 / 11.10.2023 г. на Зам. кмета на Община Стражица (За кмет, съгласно Заповед № 1685/26.09.2023 г.)

09.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че адреса на комисията е гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5 /сградата на общинска администрация/, ет. 3, стая 311, телефон за контакт 0879116420.

Приемно време на комисията всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

всички решения